A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Konztv.) 15.§ (2) bekezdésével összhangban külföldi felhasználás céljából a miniszter felülhitelesíti a magyar központi államigazgatási szervek vagy közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására törvényben vagy kormányrendeletben feljogosított szervezetek, köztestületek vagy személyek által kiállított okiraton szereplő aláírást és bélyegzőnyomatot, feltéve, hogy e hatóságok aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik. Az okiratok annak alapján, hogy mely állam hatóságai előtt kívánják azokat felhasználni két csoportba sorolhatóak, így különbséget kell tenni az Apostille tanúsítvánnyal és a ’klasszikus’ miniszteri felülhitelesítéssel ellátandó okiratok között. Lényeges, hogy az eljárás megindításához szükséges nyomtatványon minden okirat esetében egyértelműen jelezzék, hogy mely országban fogják felhasználni.

A Konzuli és Állampolgársági Főosztály a fentieknek megfelelően azon államok vonatkozásában, amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezménynek (a továbbiakban: Apostille Egyezmény), az Apostille Egyezményt Magyarországon kihirdető 1973 évi 11. tvr-ben meghatározott körben az okiratokat Apostille tanúsítvánnyal látja el (az Egyezmény részes államainak folyamatosan frissített listája a www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41 oldalon található). Ezekben az esetekben az okirat az Egyezményben részes bármely államban minden további felülhitelesítés nélkül felhasználható.

Azon államok tekintetében, amelyek nem csatlakoztak az Apostille Egyezményhez, a Konzuli és Állampolgársági Főosztály az okiratok miniszteri felülhitelesítését végzi el, ezekben az esetekben az okiratokat a KKM-ben történt felülhitelesítést követően a felhasználás szerinti ország Magyarországon akkreditált külképviseletének diplomáciai felülhitelesítésével is el kell látni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes okiratokat az Apostille tanúsítvány kiállítása, illetve a miniszteri felülhitelesítés előtt közbenső felülhitelesítéssel is el kell látni. Az ezt kiállító magyar hatóság okirat típusonként eltérő lehet (lásd: részletes útmutatók).

Az ügyfélfogadás rendje a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Hitelesítési Részlegén:

Okiratok beadására hétfőtől csütörtökig minden nap 9-12 óráig van lehetőség. Pénteken kizárólag az elkészült okiratok felvétele lehetséges 11-12 óra között.

Az ügyintézési határidő tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint az 1/2009. (I.9.) KüM rendelet irányadó, azonban amennyiben a felülhitelesítendő iraton lévő aláírás- és bélyegzőmintával rendelkezünk, a felülhitelesített iratot a beadást követő napon (péntek kivételével, ld. fent) 15.00-16.00 óra között fel lehet venni.

Az okiratok felülhitelesítésének konzuli díja okiratonként 5500 Ft, a díj az okirat beadásakor, készpénzben fizetendő.

Az Apostille tanúsítvány kiállítására vonatkozó részletes útmutató

Az Apostille tanúsítványt 2008. szeptember 1-től Magyarországon az alábbi szervek állítják ki :

 1. az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az igazságügyért felelős miniszter felügyelete alatt álló igazságügyi szakértői intézmények és a bíróságok által kiállított okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében az Igazságügyi Minisztérium
 2. a közjegyzők által készített, illetve hitelesített okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
  www.kozjegyzok.hu/index.php?menuid=108
 3. más szervek által kiállított okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A Külügyminisztérium eljárásrendjét az 1/2009. (I.9.) KüM rendelet szabályozza. A KüM rendelet 2. §-a értelmében az eljárás kérelemre (.pdf) indul. A kérelmet a felülhitelesíteni kívánt okirattal együtt bárki (meghatalmazás nélkül) személyesen benyújthatja a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztály Hitelesítési Részlegén: Budapest, II. ker. Nagy Imre tér 4. E épület földszint. Postán érkező kérelmeket nem tudunk elfogadni.

Apostille tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet külföldön átvesznek a magyar külképviseletek is, amennyiben a tanúsítvány kiállítása a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatáskörébe tartozik (ld. fent). A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hatáskörébe tartozó okiratok benyújtásával kapcsolatos tájékoztató a Kamara honlapján található (ld. fent).

A főbb okirattípusok Apostille tanúsítvánnyal történő ellátásának menete:

Anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 73/A.§ (8) bekezdése értelmében külföldi felhasználás céljából diplomáciai felülhitelesítéshez szükséges közbenső felülhitelesítéssel, diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint Apostille-tanúsítvánnyal a 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonatot lehet ellátni.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes országok hatóságai csak a 6 hónapnál nem régebben kiállított anyakönyvi kivonatokat fogadják el!

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Családi állapot igazolás/kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Egyházi magánokiratok

Gyámügyi okiratok

Hatósági állatorvos által kiállított okirat

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Illetőség igazolás/Jövedelemigazolás (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Iskolai bizonyítvány

Orvosi igazolás

 • 1. Egészségügyi, Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közbenső felülhitelesítés www.eekh.hu
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Rendőrségi jegyzőkönyvek

 • 1. Belügyminisztérium
  (ügyfélfogadás előzetes telefonos időpont egyeztetés szerint: +36-1-441-1466)
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Tulajdoni lap

Gyakran előforduló olyan okiratok, amelyek Apostille tanúsítvánnyal történő ellátása nem a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatáskörébe tartozik:

Cégbírósági okiratok, bírósági okiratok

Közjegyzői okiratok

A miniszteri felülhitelesítés rendjére vonatkozó részletes útmutató

A KKM a fent említett Apostille Egyezményben nem részes államokban felhasználni kívánt okiratokat Apostille tanúsítvány helyett felülhitelesítési záradékkal látja el. Az eljárás ebben az esetben is kérelemre (.pdf) indul. A kérelmet a felülhitelesíteni kívánt okirattal együtt bárki (meghatalmazás nélkül) személyesen benyújthatja a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Hitelesítési Részlegén: Budapest, II. ker. Nagy Imre tér 4. E épület földszint. Postán érkező kérelmeket nem tudunk elfogadni.

Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben jelentősen megnövekedett azon esetek száma, amikor a felülhitelesíteni kért okirat, illetve az azon szereplő aláírás és bélyegző valódisága nem volt hitelt érdemlően bizonyítható, 2009. február 2-tól az alábbiak szerint módosul az okiratok felülhitelesítésének rendje:

 • Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. által készített fordítást csak abban az esetben tudjuk felülhitelesíteni, ha a fordításhoz csatolt okirat, illetve az azon szereplő bélyegző és aláírás valódiságáról is meggyőződhetünk, vagyis a csatolt okirat el van látva a típusa szerint szükséges közbenső felülhitelesítéssel (pl. anyakönyvi kivonat a IM közbenső felülhitelesítésével, iskolai bizonyítvány a EMMI közbenső felülhitelesítésével).

A főbb okirattípusok felülhitelesítésének menete

Anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 73/A.§ (8) bekezdése értelmében külföldi felhasználás céljából diplomáciai felülhitelesítéshez szükséges közbenső felülhitelesítéssel, diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint Apostille-tanúsítvánnyal a 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonatot lehet ellátni.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes országok hatóságai csak a 6 hónapnál nem régebben kiállított anyakönyvi kivonatokat fogadják el!

 • 1. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal www.bmbah.hu/jomla/index.php?lang=hu
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Cégbíróság, bíróságok

 • 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közbenső felülhitelesítés
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Családi állapot igazolás/kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Egyházi magánokiratok

 • 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma (Egyházi Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság) közbenső felülhitelesítés
  www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Gyámügyi okiratok

 • 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma (Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, ügyfélszolgálat) közbenső felülhitelesítés
  www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Hatósági állatorvos által kiállított okirat

 • 1. Földművelésügyi Minisztérium (Élelmiszerlánc Felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárság) közbenső felülhitelesítés
  www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elerhetosegek
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Illetőség igazolás/Jövedelemigazolás (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

 • 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Iskolai bizonyítvány

Közjegyzői okiratok

 • 1. Magyar Országos Közjegyzői Kamara közbenső felülhitelesítés
  www.kozjegyzok.hu/index.php?menuid=108
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Orvosi igazolás

 • 1. Egészségügyi, Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közbenső felülhitelesítés
  www.eekh.hu
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Rendőrségi jegyzőkönyvek

 • 1. Belügyminisztérium
  (ügyfélfogadás előzetes telefonos időpont egyeztetés szerint: +36-1-441-1466)
 • 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Tulajdoni lap