Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok felülhitelesítésének rendjéről

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Konztv.) 15.§ (2) bekezdésével összhangban külföldi felhasználás céljából a miniszter felülhitelesíti a magyar központi államigazgatási szervek vagy közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására törvényben vagy kormányrendeletben feljogosított szervezetek, köztestületek vagy személyek által kiállított okiraton szereplő aláírást és bélyegzőnyomatot, feltéve, hogy e hatóságok aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik. Az okiratok annak alapján, hogy mely állam hatóságai előtt kívánják azokat felhasználni két csoportba sorolhatók, így különbséget kell tenni az Apostille tanúsítvánnyal és a ’klasszikus’ miniszteri felülhitelesítéssel ellátandó okiratok között. Lényeges, hogy az eljárás megindításához szükséges kérelmen minden okirat esetében egyértelműen jelezzék, hogy mely országban fogják felhasználni.

A Konzuli és Állampolgársági Főosztály a fentieknek megfelelően azon államok vonatkozásában, amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezménynek (a továbbiakban: Apostille Egyezmény), az Apostille Egyezményt Magyarországon kihirdető 1973 évi 11. tvr-ben meghatározott körben az okiratokat Apostille tanúsítvánnyal látja el (az Egyezmény részes államainak folyamatosan frissített listája a www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41 oldalon található). Ezekben az esetekben az okirat az Egyezményben részes bármely államban minden további felülhitelesítés nélkül felhasználható.

Azon államok tekintetében, amelyek nem csatlakoztak az Apostille Egyezményhez, a Konzuli és Állampolgársági Főosztály az okiratok miniszteri felülhitelesítését végzi el, ezekben az esetekben az okiratokat a Külgazdasági és Külügyminisztériumban történt felülhitelesítést követően a felhasználás szerinti ország Magyarországon akkreditált külképviseletének diplomáciai felülhitelesítésével is el kell látni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes okiratokat az Apostille tanúsítvány kiállítása, illetve a miniszteri felülhitelesítés előtt közbenső felülhitelesítéssel is el kell látni. Az ezt kiállító magyar hatóság okirat típusonként eltérő lehet (lásd: részletes útmutatók).

Az Apostille tanúsítvány kiállítására vonatkozó részletes útmutató

Az Apostille tanúsítványt 2008. szeptember 1-től Magyarországon az alábbi szervek állítják ki:

  1. az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az igazságügyért felelős miniszter felügyelete alatt álló igazságügyi szakértői intézmények és a bíróságok által kiállított okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében az Igazságügyi Minisztérium
  2. a közjegyzők által készített, illetve hitelesített okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
    www.kozjegyzok.hu/index.php?menuid=108
  3. más szervek által kiállított okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium eljárásrendjét az 1/2009. (I.9.) KüM rendelet szabályozza. A KüM rendelet 2. §-a értelmében az eljárás kérelemre indul. A kérelmet a felülhitelesíteni kívánt okirattal együtt bárki (meghatalmazás nélkül) személyesen benyújthatja a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztály Hitelesítési Részlegén: Budapest, II. ker. Nagy Imre tér 4. E épület földszint. 

Apostille tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet külföldön átvesznek a magyar külképviseletek is, amennyiben a tanúsítvány kiállítása a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik (ld. fent). A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hatáskörébe tartozó okiratok benyújtásával kapcsolatos tájékoztató a Kamara honlapján található (ld. fent).

A főbb okirattípusok Apostille tanúsítvánnyal történő ellátásának menete:

Anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 73/A.§ (8) bekezdése értelmében külföldi felhasználás céljából diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint Apostille-tanúsítvánnyal a 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonatot lehet ellátni.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes országok hatóságai csak a 6 hónapnál nem régebben kiállított anyakönyvi kivonatokat fogadják el!

Családi állapot igazolás/kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

Egyházi magánokiratok

Gyámügyi okiratok

Hatósági állatorvos által kiállított okirat

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

Illetőség igazolás/Jövedelemigazolás (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

Iskolai bizonyítvány

Diploma

Orvosi igazolás

Rendőrségi jegyzőkönyvek

Tulajdoni lap

Gyakran előforduló olyan okiratok, amelyek Apostille tanúsítvánnyal történő ellátása nem a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatáskörébe tartozik:

Cégbírósági okiratok, bírósági okiratok

Közjegyzői okiratok

A miniszteri felülhitelesítés rendjére vonatkozó részletes útmutató

A KKM a fent említett Apostille Egyezményben nem részes államokban felhasználni kívánt okiratokat Apostille tanúsítvány helyett felülhitelesítési záradékkal látja el. Az eljárás ebben az esetben is kérelemre indul. A kérelmet a felülhitelesíteni kívánt okirattal együtt bárki (meghatalmazás nélkül) személyesen benyújthatja a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Hitelesítési Részlegén: Budapest, II. ker. Nagy Imre tér 4. E épület földszint. Postán érkező kérelmeket nem tudunk elfogadni.

A főbb okirattípusok felülhitelesítésének menete

Anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 73/A.§ (8) bekezdése értelmében külföldi felhasználás céljából diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint Apostille-tanúsítvánnyal a 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonatot lehet ellátni.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes országok hatóságai csak a 6 hónapnál nem régebben kiállított anyakönyvi kivonatokat fogadják el!

Cégbíróság, bíróságok

Családi állapot igazolás/kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

Egyházi magánokiratok

Gyámügyi okiratok

Hatósági állatorvos által kiállított okirat

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

Illetőség igazolás/Jövedelemigazolás (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

Iskolai bizonyítvány

Diploma

Közjegyzői okiratok

Orvosi igazolás

Rendőrségi jegyzőkönyvek

Tulajdoni lap

Tájékoztatásul jelezzük, hogy 2017. január 1-től az anyakönyvi kivonatokra nem kell beszerezni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) által kiállított közbenső felülhitelesítést. Az anyakönyvi kivonatok így bármely célország esetében közvetlenül a kiállítást követően benyújthatók ügyfélszolgálatunkon Továbbra is érvényes ugyanakkor az a szabály, hogy csak 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonat látható el felülhitelesítéssel. Az ennél régebben kiállított anyakönyvi kivonatok helyett tehát újat kell beszerezni.

Magyar közokiratok felülhitelesítése külföldi felhasználás céljából részletesebben >>

Menü

Nyitólap

Navigáció