A Kormány a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló, szeptember 1-jétől november 1-jéig hatályos 407/2020. és 422/2020. kormányrendeletével, valamint a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. kormányrendeletével módosította a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő beutazásának feltételeit.

Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be. 

6. § (1) Az  5.  §-ban meghatározott rendelkezések alól a  (2)  bekezdésben meghatározott esetekben a  Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a  BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a  továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat.

(2) A  rendőri szerv az  (1)  bekezdés szerint – a  (8)  bekezdés szerinti kivétellel – engedélyezheti a  beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja

a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel, 

c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele, 

d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja, 

e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a  fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az  ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a  munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja, 

f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel, 

g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása, 

h) 6. § (1) Az  5.  §-ban meghatározott rendelkezések alól a  (2)  bekezdésben meghatározott esetekben a  Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a  BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a  továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat.

(2) A  rendőri szerv az  (1)  bekezdés szerint – a  (8)  bekezdés szerinti kivétellel – engedélyezheti a  beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja

a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel, 

c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele, 

h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású egyházi rendezvényen történő részvétel vagy 

i) az a)–h) ponton kívüli méltányolható ok. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem 

a) kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be,

 b) benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is. 

(4) Ha a  beutazásra ugyanabban az  időpontban kerül sor, és a  beutazás indoka azonos, úgy az  érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő. 

(5) Azonos okból és időpontban történő határátlépés esetében a  kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók tekintetében – a (4) bekezdés alkalmazásával – elegendő egy kérelmet benyújtani. 

(6) A  kérelemben fel kell tüntetni a  beutazás (2)  bekezdés szerinti célját, meg kell nevezni az  érintett személyazonosításra alkalmas, az  államhatár átlépéséhez felhasználni kívánt okmányt, meg kell adni az  okmány azonosító számát, valamint a kérelemhez csatolni kell 

a) – ha az  a  kérelem indokára figyelemmel lehetséges – a  beutazás (2)  bekezdés szerinti célját igazoló irat másolatát, 

b) meghatalmazott útján történő eljárás esetén a meghatalmazást.

(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem kizárólag 

a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,

b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével nyújtható be. 

(8) A kérelmet a rendőri szerv elutasítja, ha 

a) a beutazás (2) bekezdés szerinti céljával kapcsolatban kétség merül fel, 

b) a beutazás ba) járványügyi, bb) közbiztonsági vagy bc) nemzetbiztonsági okból kockázatos. 

(9) A  rendőri szerv határozatával szemben benyújtott fellebbezést a  rendőri szerv irányítását ellátó megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bírálja el. 

7. § (1) A kérelem megalapozottságának igazolása érdekében a 6. § (2) bekezdése és a 6. § (6) bekezdés a) pontja alapján benyújtott irat (a  továbbiakban: megalapozottságot igazoló irat) eredeti példányát a  Magyarország területére történő belépéskor a  beutazási tilalom alól felmentett személy (a  továbbiakban: engedélyes) köteles a  rendőr felhívására bemutatni. 

(2) Ha az engedélyes az (1) bekezdés szerint a megalapozottságot igazoló irat eredeti példányát nem mutatja be, vagy annak hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a belépést meg kell tagadni. 

(3) Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles, 

a) akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be, 

b) akinél az  egészségügyi vizsgálat során a  fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napra az  illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

(4) A  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti karanténban elhelyezett személy kérelmére a  karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt az (5) bekezdés szerinti felmentés megadása érdekében. Az (1) bekezdés szerinti személy – az (1) bekezdéstől eltérően – akkor is beléphet Magyarország területére, ha a  sporteseményt, a  sportrendezvényt, illetve a  kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

(5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti esetben a  két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a (3) bekezdés b) pontja szerinti karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a  vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a  karantént előíró rendelkezés alól a  karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

 Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések

10/B. § (1) Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

(2) Ha a nem magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során az (1) bekezdés szerinti indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, az 5–7. § szerint kell eljárni.

A sporteseményekre és a kulturális rendezvényekre történő belépés szabályai

12. § (1) A nem magyar állampolgár

a) a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője - ide nem értve a nézőt -,

b) a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy,

c) a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező

ca) versenyengedéllyel rendelkező versenyző,

cb) sportszakember, valamint

cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy

Magyarország területére - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - beléphet, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

d) a Magyarország területén megrendezésre kerülő kulturális rendezvény

da) fellépője,

db) technikai személyzetének a tagja

(2) Az (1) bekezdés szerinti személy - az (1) bekezdéstől eltérően - akkor is beléphet Magyarország területére, ha a sporteseményt, a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

12/A. §  (1) A Magyarországon megrendezésre kerülő

a) nemzetközi sportesemény, valamint

b) kulturális rendezvény

nézője (a továbbiakban együtt: néző) - a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint - Magyarország területére beléphet.

(2) A néző Magyarországra történő belépése során

a) egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek a tűrésére köteles,

b) köteles bemutatni a nemzetközi sportesemény vagy a kulturális rendezvény megtekintésére feljogosító részvételi jegyet, és

c) a belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

(3) Nem léptethető be Magyarország területére a néző, ha

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerint a részvételi jegyet nem mutatja be, vagy

c) a (2) bekezdés b) pontja szerinti részvételi jegy hitelességével kapcsolatban kétség merül fel.

(4) Az (1) bekezdés szerint Magyarország területén tartózkodó személy köteles Magyarország területét a belépést követő 72 órán belül elhagyni.

A Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályok 

14. § (1) Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a  belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az  egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti célból történő belépés további feltétele, hogy a külföldről érkező nem magyar állampolgár 

a) rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, 

b) hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, valamint 

c) célországba történő beutazása és ennek érdekében a  tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba történő belépése biztosított. 

(3) Az  (1)  bekezdés szerint beléptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár a  Magyarország területén történő áthaladás során csak az  (5)  bekezdés szerint meghatározott útvonalon közlekedhet, és – a  (4)  bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag az  áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból – így különösen egészségügyi vagy műszaki okból –, az  (5)  bekezdés szerint meghatározott pihenőhelyeken állhat meg, és az  (5)  bekezdés szerint meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

(4) Az  (1)  bekezdés szerint beléptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár az  (5)  bekezdés szerint meghatározott pihenőhelyen történő megálláson kívül a  meghatározott útvonalon való haladását csak azonnali beavatkozást igénylő műszaki vagy egészségügyi szükséghelyzetben szakíthatja meg, és állhat meg. 

(5) Az  országos rendőrfőkapitány meghatározza és a  rendőrség hivatalos honlapján közzéteszi az  átutazó forgalom be- és kilépésére szolgáló közúti határátkelőhelyeket, az  átmenő forgalom útvonalát, a  pihenőhelyeket és a Magyarország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet.

A fenti szabályok értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban az ORFK-t szíveskedjenek megkeresni, figyelemmel arra, hogy azok végrehajtásában az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti feladatokat végző munkatársai illetékesek. A Konzuli Szolgálat pusztán általános tájékoztatást nyújt! Az ORFK elérhetőségei: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek 

Amennyiben határátlépéssel kapcsolatos további információra van szüksége, forduljon a magyar határrendészethez: www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo | Tájékoztatás a határátlépés általános szabályairól (ORFK)

For information on border crossing please consult: