A Kormány 2020. szeptember 1- jétől 408/2020. rendeletével módosította a magyar állampolgárok hazatérésének feltételeit.

Az alábbi információ tájékoztató jellegű, a Korm.rendelet végrehajtásával kapcsolatban az ORFK határrendészeti szervei illetékesek tájékoztatást adni.

A Kormányrendelet alapján a magyar állampolgárral azonos feltételek szerint léphet be Magyarországra:

a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve 

b) aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja,

c) aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére, 

 d) aki a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére. 

A rendelet hatálya nem terjed ki 

a) a teherforgalomban történő határátlépésre, 

b) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 6/A.  § (2)  bekezdése szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint

c) arra a  személyre, aki a  Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a  határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a továbbiakban: fertőzés) átesett. 

A  rendelet alkalmazásában hivatalos célú határátlépés a  magánútlevéllel, valamint az  egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos látogatás céljából történő határátlépés. 

A magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai 

2. § (1) Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a  magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a  továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. 

(2) Ha a  magyar állampolgár esetében az  egészségügyi vizsgálat a  fertőzés gyanúját állapítja meg, a  fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező népegészségügyi feladatkörében eljáró, illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: illetékes járványügyi hatóság) által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

3. § Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és 

a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági házi karanténban, 

b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban, 

c) a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

4. § (1) A  3.  § szerinti karanténban elhelyezett személy kérelmére a  karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a  karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a (2) bekezdés szerinti felmentés megadása érdekében. Az első SARS-CoV-2 PCR tesztként azt a  vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a  karanténban elhelyezett személy szervezetében a  SARS-CoV-2 koronavírus a  vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

A sporteseményekre és a kulturális rendezvényekre történő belépés szabályai 

11. § (1) Ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően

a) magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere vagy

b) a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi - névre szólóan kiadott - meghívással, illetve delegálással részt vevő személy

lép be Magyarország területére, a 3. §-t a (2)-(5) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező (1) bekezdés szerinti személy esetében a hatósági házi karantén helyeként a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét is ki kell jelölni.

(3) A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező (1) bekezdés szerinti személy esetében - a 3. § b) és c) pontjától eltérően, kijelölt karantén helyett - a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét kell hatósági házi karanténként kijelölni.

(4) A (2) bekezdés szerinti személy a hatósági házi karantén ideje alatt a lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet.

(5) A (2) és a (3) bekezdés szerinti személy a sportszervezet által szervezett edzésen részt vehet.

(6) Az (1) bekezdés szerinti személy esetében a 4. § (1) bekezdése szerinti, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - között 24 órának kell eltelnie.

Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések

10/A. § (1) Ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Az üzleti, gazdasági tevékenység igazolására az ORFK (határrendészet) által elfogadott igazolások körével kapcsolatban a Rendőrség illetékes. 

(2) Ha a magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során az (1) bekezdés szerinti indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a 2–4. § szerint kell eljárni, azaz vizsgálat alá kell vetnie magát a magyar állampolgárnak és 10 nap karanténba kell vonulnia. Kérelmére  engedélyezheti a járványügyi hatóság a  karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton (SARS-CoV-2 PCR teszt) vegyen részt a felmentés megadása érdekében, negatív teszt esetén a karantént előíró rendelkezés alól az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. SARS-CoV-2 PCR tesztként azt a  vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.